Placeboeffekten är inte bara något
som diskuteras inom humanforskningen, även inom forskning på djur
kan man hitta placeboeffekter lite här och var. Ett bra exempel är
en nyligen publicerad studie om headshaking. I studien behandlades 44
hästar med konstaterad headshaking med ett tillskott som skulle
hjälpa mot sjukdomen. Hästarna var sin egen kontroll vilket betyder
att de under en period även fick placebotillskott, det vill säga
tillskott som inte innehöll någon verksam substans.

Varje tillskott gavs i fyra veckor med
en mellanperiod på två veckor där hästarna inte fick något av
tillskotten. Både ägare och veterinärer bedömde hästarna för
att se om symtomen förändrades under tiden. Varken ägare eller
veterinärer visste vilket av tillskotten hästen fick i den aktuella
perioden.

Det fanns inga skillnader i bedömningen
av headshaking-symtomen från vare sig veterinärerna eller
hästägarna beroende på om hästen utfodrats med det undersökta
tillskottet eller placebo. Tillskottet bedömdes alltså inte ha
någon effekt.

Det intressanta var att ägarna
faktiskt rapporterade in förbättringar i hästarnas tillstånd –
oavsett om de fick tillskottet eller placebo. Det fanns alltså en
signifikant placeboeffekt i den här studien. Forskarna skriver i sin
slutsats att det visar hur viktigt det är att just ha med
verkningslösa kontroller i studier för att kunna fastställa att
den eventuella effekt som uppmätts överstiger effekten av placebo.

I vissa studier av till exempel
läkemedel jämförs ett nytt läkemedel med ett som redan finns på
marknaden, utan att ha någon grupp som får ett placebopreparat. Det
gör att man egentligen inte vet preparatets effekt jämfört med
placebo. Läkemedelsverket skriver om detta bland annat när det
gäller Metacam:

Förutom för hund och
nötkreatur är Metacam nu även godkänt för användning till katt,
häst och svin. De godkända indikationerna varierar beroende på
vilka studier företaget genomfört för de olika djurslagen. För
katt har man valt postoperativ smärtlindring, för häst ledlidanden
och för svin ledlidanden och MMA (metrit/mastit/agalakti). Dessutom
har indikationen mastit tillkommit för nötkreatur. Godkännandet
baseras huvudsakligen på fältstudier där djur med de aktuella
sjukdomarna inkluderats.
Positiva kontroller (andra NSAID)
har använts i flera av studierna och det är därför inte alltid
kartlagt hur stor effekten är i jämförelse med placebo
.

Ett annat exempel är där akupunktur
testades för att lindra astmaliknande besvär hos hästar.
Akupunktur har visat sig ha effekt på astma hos människor och
därför ville man även testa det på häst. Luftvägsproblemen hos
hästarna i studien var framkallade inför studien genom en dålig
stallmiljö.

Mycket riktigt så blev faktiskt
hästarna lite bättre redan efter en akupunkturbehandling. Men det
visade sig att de även blev bättre av placebobehandlingen och
förmodligen var det i det här fallet hanteringen utanför den
dåliga stallmiljön som var den egentliga orsaken till förbättring.

En annan studie på föl med
lunginflammation visade att användning av antibiotika i många fall
inte gav bättre resultat än om fölen fick tillfriskna på egen
hand. Hade man i den studien inte haft någon kontrollgrupp så hade
man kanske dragit slutsatsen att antibiotikan fungerade bra eftersom
så många föl blev friska.

Det gäller att vara observant på
studieupplägget hos produkter som ska vara testade.

Djupare läsning:

Talbot, W. A., Pinchbeck, G.
L., Knottenbelt, D. C., Graham, H. and Mckane, S. A. 2013. A
randomised, blinded, crossover study to assess the efficacy of a feed
supplement in alleviating the clinical signs of headshaking in 32
horses. Equine Veterinary Journal, 45: 293–297. doi:
10.1111/j.2042-3306.2012.00618.x

Wilson, D.V., Lankenau, C., Berney,
C.E., Peroni, D.L., Mullineaux, D.R. & Robinson, N.E. 2004. The
effects of a single acupuncture treatment in horses with severe
recurrent airway obstruction. Equine Veterinary Journal, vol. 36, s.
489–494.

Venner, M., Rödinger, A., Laemmer, M.
& Giguère, S. 2012. Failure of antimicrobial therapy to
accelerate spontaneous healing of subclinical pulmonary abscesses on
a farm with endemic infections caused by Rhodococcus equi. The
Veterinary Journal, vol. 192, s. 293-298.

Placebo, vetandets värld.